Hållbarhet

Kvalitet, Miljö och certifieringsarbete

Vår verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet i såväl ägande som råvara och slutprodukter. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med våra kunder som bygger på kvalitet, tillit och samarbete för att ständigt utvecklas tillsammans.

 

Kvalitet, hållbarhet och certifieringsarbete
Vår verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet i alltifrån ägande och råvara till produktion och slutprodukter. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete och att uppfylla gällande certifieringar.

Kvalitet
Den kvalitet som vi på ELE levererar till kund är specifikt anpassad för kundens behov. Råvaran i ELE:s produkter kommer från ett geografiskt avgränsat upptagningsområde vilket skapar en produkt av hög och jämn kvalitet. Vår kvalitet är stabil utan större variationer, vilket gör ELE till en trygg och pålitlig leverantör av träprodukter.

På sågverket i Kilafors sker kontroller fortlöpande på timmermottagning, timmersortering, i sågen, torkarna, justerverket och slutligen i samband med leverans. Varje sorterad virkesbit förses med en kodsiffra som talar om vem som justerat just det virkesstycket. Vi lägger stor vikt vid att vår kvalitet skall vara densamma vid alla leveranser. Inom begreppet kvalitet menar vi också att kunden skall få varorna vid rätt tidpunkt. Alla virkesbitar, utom VII-sort, förses i bägge ändar med vårt skeppningsmärke.

Hållbarhet
ELE arbetar genomgående med trä, en förnyelsebar råvara. Vi äger skog som vi förvaltar, odlar och skördar. Vi lägesbyter råvara med andra verksamma företag inom branschen för att minska transporter och på så sätt vår klimatpåverkan. ELE har miljö- och spårbarhetscertifikat enligt FSC® och PEFC.

Våra skogar brukas enligt vår skogbrukspolicy. Hela innehavet skall vara dokumenterat i en datorstödd skogsbruksplan som kontinuerligt och noggrant uppdateras. Skogsbruksplanens uppgifter skall vara grunden till avverkningsberäkningar och skogsvårdsplanering.

Målsättning:

  • Att eftersträva en jämn åldersfördelning med ett medelvirkesförråd på minst 130 m3sk/hektar.
  • Att trädslagsfördelningen skall bestämmas utifrån markens naturliga förutsättningar.
  • Att rotrötesvampens spridning skall bekämpas vid de flesta avverkningsformer med avverkning vintertid eller med stubbehandling.
  • Skogsvården skall skötas i egen regi med certifierade skogsvårdsentreprenörer.

Certifiering
Vi på ELE arbetar ständigt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete ute på våra enheter – både genom vår skogsbrukspolicy och enligt våra certifieringar.

ELE Forsa AB är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt FSC-STD-40-004.

ELE Trävaru AB är certifierade enligt PEFC ST 2020:2013: Chain of custody of forest based products samt FSC-STD-40-004 ver 3.0.