Vår förvaltning

Hållbarhet och policys

Vår målsättning är att eftersträva en så hög och varaktig avkastning som möjligt utan att inkräkta på den miljömässiga hänsyn som förväntas av dagens lagar och certifieringssystem. Vårt brukande skall vara långsiktigt och fri från kortsiktiga intressen, avverkningen får ej överstiga den årliga tillväxten. Vi ska även förvalta det historiska arvet så att skogen kan vara en bra rekreationskälla och ge en bra livsmiljö och direkta eller indirekta arbetstillfällen åt bygdens innevånare.

Skogbrukspolicy

 • Hela innehavet skall vara dokumenterat i en datorstödd skogsbruksplan som kontinuerligt och noggrant uppdateras.
 • Skogsbruksplanens uppgifter skall vara grunden till avverkningsberäkningar och skogsvårdsplanering.
 • Eftersträva en jämn åldersfördelning med ett medelvirkesförråd på minst 130 m3 sk/hektar.
 • Trädslagsfördelningen skall bestämmas utifrån markens naturliga förutsättningar.
 • Rotrötesvampens spridning skall bekämpas vid de flesta avverkningsformer med avverkning vintertid eller med stubbehandling.
 • Skogsvården skall skötas i egen regi med inlejda certifierade skogsvårdsentreprenörer.

Miljöpolicy

 • Brukandet av skogsmarken skall ske på ett sådant sätt så att naturligt förekommande växter och djur ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser.
 • Hotade arter och naturtyper skall skyddas.
 • Inför alla större skogliga åtgärder görs en naturvärdesbedömning.
 • Försiktighetsprincip och god kunskap skall alltid användas vid uttag av skogsbränsle, skogsgödsling, plantbehandling och plantering av främmande trädslag.
 • Kulturminnen skall bevaras och skyddas vid all skogsbruksverksamhet och dokumenteras i den egna skogsbruksplanen.
 • Skogsbrukandet skall överensstämma med gällande lagar och förordningar, PEFC:s och FSC:s principer och kriterier, samt standard för svenskt skogsbruk. Skogsförvaltaren är kontaktperson för skogsbruks- miljö- och certifieringsfrågor.

Dokumentation

 • Plandokumentationen ansvarar ELE Skogs skogsförvaltare för.
 • Nyckelbiotoper och naturvärden på ELE:s marker finns dokumenterade i den egna skogsbruksplanen och i ”Skogens Pärlor” på Skogsstyrelsens hemsida.
 • Hela skogsinnehavet är miljöcertifierat enligt både PEFC och FSC. Certifikatsnummer: PEFC 2008-SKM-PEFC-30 och FSC DNV-FM/COC 000066. Logolicensnummer: FSC - CO20565.
 • Alla inkomna synpunkter om vårt skogsbruk behandlas och arkiveras.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom ELE